Personvernerklæring

Personvernerklæring

All behandling av personopplysninger i Gravstell365 Norge AS ORGNR. 915 104 711 skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post, ringe eller sende brev.

Gravstell365 Norge AS ORGNR. 915 104 711 

Bjørndalsskogen 112, 5170 Bjørndalstræ

E-post: post@gravstell365.no

Telefon: 97 54 82 22

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer etc.

Formålet med lagring av personopplysninger

Gravstell365 Norge AS  tilbyr sine tjenester til både private og bedrifter over telefon og via e-post. Det minimale vi trenger av personopplysninger for å kunne svare på henvendelser, er navn og e-postadresse. For å levere tjenester til våre kunder oppretter vi kundeprofiler, og det er til disse kundeprofilene vi samler inn personopplysninger. 

Hvem er behandlingsansvarlig?

Gravstell365 Norge AS ved daglig leder er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger og svare på henvendelser (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)).

Personopplysninger behandlet av Gravstell365 Norge AS 

Vi samler inn personopplysninger i følgende kanaler:

Skjema, e-post og telefon

For å kunne tilby våre tjenester trenger vi grunnleggende personalia. I noen tilfeller vil det være tilstrekkelig med navn og e-post, i andre tilfeller trenger vi mer informasjon for å kunne bistå. Det kan være seg adresse og telefonnummer.

Les mer om våre cookies og hvordan de fungerer

Hvordan sikrer vi opplysningene?

Gravstell365 Norge AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Sletting av personopplysninger

Gravstell365 Norge AS har etablert regler og rutiner for sletting av personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Opplysninger slettes senest ett år etter at bruker ikke lenger ansees som en aktiv bruker av vårt nettsted og våre tjenester. Personopplysninger relatert til fakturering lagres isolert og skal sikres i 10 år i tråd med regnskapsloven.

Hvem deler vi opplysninger med?

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse.

Vi deler også personopplysninger med våre underleverandører, eventuelt også med offentlige myndigheter dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Personopplysninger som blir sendt via kontaktskjema, blir lagret i vårt websystem. Websystemet og dens servere er lokalisert hovedsakelig i Europa.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og overføring av persondata til en annen virksomhet, samt sletting av personopplysninger som Gravstell365 Norge AS ivaretar. Du kan også klage til tilsynsmyndighetene i din jurisdiksjon.

Du har rett til å få innsyn i hvordan Gravstell365 Norge AS behandler dine personopplysninger ved å motta en kopi av persondataene knyttet til deg og informasjon vedrørende vår behandling av dine persondata.

Du har rett til å få korrigert dine personopplysninger. Kontaktinformasjon for endring og sletting av personlige opplysninger finner du øverst i dette dokumentet under kontaktinformasjon.

Du har rett til å be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. 

Vi vil kunne overføre persondata i samsvar med dine rettighet til en annen virksomhet, dataportabilitet, såfremt det er aktuelt og teknisk mulig.

Du kan be om sletting av dine personopplysninger hos oss. Vi vil imidlertid beholde nødvendig informasjon for å oppfylle lovpålagte oppgaver som f.eks. bokføring og regnskap, men slike opplysninger vil bli slettet så snart disse er oppfylt.

Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Gravstell365 Norge AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det, og som ledd i betalingsinnkreving hvor det foreligger saklige grunner.

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester og vår nettside. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere som beskrevet i erklæringen.

Gravstell365 Norge AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

Endringer i erklæringen

Gravstell365 Norge AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Gravstell365 Norge AS